Stanovy Spoločenstva Tolkiena, združenia fantastiky

Bod I.
Všeobecné ustanovenia

 1. Spoločenstvo Tolkiena, združenie fantastiky (ďalej len ST) je dobrovoľným záujmovým združením občanov.
 2. ST pôsobí na území Slovenskej republiky a hlavným sídlom je Zálužická 101/13, 82101 Bratislava.
 3. Oficiálna skratka názvu je ST.

Bod II.
Činnosť Spoločenstva Tolkiena, združenia fantastiky

 1. ST vytvára podmienky pre slobodnú tvorbu v oblasti sci-fi a fantasy literatúry, filmu, hudby a výtvarného umenia (ďalej len fantastiky). Podporuje jej propagáciu v rámci Slovenskej republiky i v zahraničí najmä tým, že:
  1. Vyhľadáva, podporuje a rozvíja nové talenty.
  2. Organizuje workshopy, výstavy a stretnutia ľudí zaoberajúcich sa fantastikou, predovšetkým dielom J.R.R. Tolkiena a dielami ním inšpirovanými.
  3. Spolupracuje s ostatnými klubmi i jednotlivcami - autormi, prekladateľmi, teoretikmi, výtvarníkmi a inými osobami zaoberajúcimi sa fantastikou.
  4. Vydáva neperiodickú tlač (fanzin) so zameraním na fantastiku.
 2. ST spracúva a ďalej šíri informácie o profesorovi Tolkienovi a zaoberá sa propagáciou jeho mena a diela vo všetkých formách.
 3. ST spolupracuje s verejnosťou, najmä s mládežou, pri vytváraní voľnočasových aktivít inšpirovaných fantastikou.
 4. ST šíri myšlienky rasovej, kultúrnej, názorovej a záujmovej znášanlivosti a tolerancie.
 5. ST zastupuje záujmy svojich členov v styku so spoločenskými organizáciami, médiami a inými združeniami doma i v zahraničí.

Bod III.
Členstvo v Spoločenstve Tolkiena, združení fantastiky

 1. Členstvo v ST je individuálne a dobrovoľné.
 2. Členom ST sa môže stať ktorýkoľvek záujemca o dielo profesora Tolkiena a o fantastiku, ktorý súhlasí so Stanovami ST, cieľmi ST a nariadeniami Bielej rady a Senátu.
 3. Členstvo v ST môže byt dvojaké: riadne a čestné.
 4. Podmienkou prijatia do radov ST je vyplnenie registračného formulára.
 5. O prijatí alebo neprijatí záujemcu o riadne členstvo v ST rozhodne Biela rada. Členstvo vzniká dňom rozhodnutia Bielej rady.
 6. Najneskôr do 30 dní od prijatia za riadneho Člena je tento povinný uhradiť členský príspevok.
 7. Členský príspevok sa platí vždy na dobu 12 mesiacov 365 dní odo dňa zaplatenia príspevku.
 8. Riadne členstvo zaniká:
  1. Prijatím jednoznačného písomného prehlásenia člena ST o vystúpení z radov ST.
  2. Vylúčením Bielou radou z dôvodu:
   1. nezaplatenia členského príspevku v stanovenej lehote
   2. porušenia Stanov alebo iných dokumentov nariadení Senátu ST alebo Bielej rady
   3. hrubého porušenia právneho poriadku Slovenskej Republiky alebo iného štátu na území ktorého sa Člen zdržiava
   4. kontraproduktívnej činnosti škodiacej záujmom ST alebo dobrému menu ST
  3. Automaticky
   1. Úmrtím člena.
   2. Zánikom ST.
 9. Čestné členstvo udeľuje Hlava Bielej rady so súhlasom ostatných členov Bielej rady. Čestné členstvo nie je časovo obmedzené.
 10. Čestné členstvo zaniká:
  1. Prijatím jednoznačného prehlásenia Čestného člena ST o zrieknutí sa Čestného členstva v ST.
  2. Pozbavením Čestného členstva Hlavou ST v prípade hrubého porušenia zásad a cieľov ST alebo právneho poriadku Slovenskej Republiky alebo iného štátu na území ktorého sa člen zdržiava.
  3. Automaticky, zánikom ST.
 11. Každý člen ST je povinný dodržiavať všetky body uvedené v týchto stanovách. V opačnom prípade je Biela rada povinná vyvodiť dôsledky.

Bod IV.
Práva a povinnosti členov Spoločenstva Tolkiena, združenia fantastiky

 1. Riadni členovia ST majú právo:
  1. Zúčastňovať sa na interných akciách ST organizovaných ST ako celkom, prípadne jednotlivými regiónmi.
  2. Prednostne získavať časopisy, publikácie a propagačné materiály ST.
  3. Využívať všetky ďalšie výhody vyplývajúce z členstva v ST.
  4. Voliť Hlavu Bielej rady a Strážcu pokladu.
  5. Voliť Herolda pre región, pod ktorý spadajú.
  6. Podieľať sa na organizácii a vyjadrovať sa k činnosti ST.
  7. Zriaďovať miestne kluby v rámci územia Slovenskej republiky, pričom bude ST týmto klubom poskytovať primeranú podporu. Tieto kluby nemajú právnu subjektivitu.
  8. Sledovať a kontrolovať činnosť Bielej rady, jej jednotlivých členov a nimi zriadených úradov a nakladanie s finančnými prostriedkami ST.
 2. Riadni členovia ST majú povinnosť:
  1. Hájiť dobré meno profesora J.R.R. Tolkiena.
  2. V rámci svojich schopností poskytnúť prípadným záujemcom informácie týkajúce sa činnosti ST, diela profesora Tolkiena a diania vo svete fantastiky.
  3. Dodržiavať stanovy a vnútorný kódex ST.
  4. Dodržiavať nariadenia a pokyny Bielej rady a Senátu.
  5. V rámci zvojich možností chrániť záujmy, dobré meno a majetok ST.
 3. Čestní členovia ST majú právo:
  1. Zúčastňovať sa na interných akciách ST organizovaných ST ako celkom, prípadne jednotlivými regiónmi.
  2. Využívať výhody vyplývajúce z členstva v ST.
  3. Zúčastňovať sa zasadaní Senátu ST. Na týchto hlasovaniach majú poradný hlas.
  4. Podieľať sa na organizácii a vyjadrovať sa k činnosti ST.

Bod V.
Organizačná štruktúra Spoločenstva Tolkiena, združenie fantastiky
Senát

 1. Najvyšším orgánom ST je Senát. Senátu predsedá Hlava Bielej rady.
 2. Členom Senátu sa stáva každý riadny člen ST, ktorý spĺňa podmienky členstva a písomne požiada o vstup do Senátu.
 3. Členovia Senátu majú právo:
  1. Byť volený na post Hlavy Bielej rady.
  2. Byť volený na post Strážcu pokladu.
  3. Byť volený na post Herolda pre región, pod ktorý spadajú.
 4. Členovia Senátu majú povinosť:
  1. Sledovať a kontrolovať činnosť Bielej rady, jej jednotlivých členov a nimi zriadených úradov a nakladanie s finančnými prostriedkami ST.
  2. Byť registrovaní na fórach a sledovať dianie na fórach minimálne raz za dva týždne, ak im v tom nebránia závažné dôvody.
  3. Uviesť v nastavení ich konta na fórach aktívnu mailovú adresu, na ktorej si pravidelne kontrolujú došlú poštu.
 5. Senát zvoláva Hlava Bielej rady obvyklým spôsobom a to aspoň raz za rok. Zasadnutie Senátu sa odohráva buď ako stretnutie jeho členov, alebo prostredníctvom internetu na príslušných fórach.
 6. Na žiadosť aspoň dvoch členov Bielej rady alebo aspoň jednej tretiny členov Senátu je Hlava Bielej rady povinná zvolať Senát v najbližšom možnom termíne.
 7. Senát je uznášaniaschopný, ak je prítomná aspoň polovica členov Senátu. Ak nie je stanovené inak, Senát rozhoduje nadpolovičnou väčšinou hlasov prítomných členov.
 8. Do pôsobnosti Senátu patrí rozhodovať o zmenách stanov ST.
Biela rada

 1. Biela rada je výkonným a reprezentatívnym orgánom ST.
 2. Bielu radu tvoria najmenej traja členovia, a to Hlava Bielej rady, Strážca pokladu a Herold/-i. Predsedá jej Hlava Bielej rady.
 3. Členom Bielej rady môže byt len osoba plnoletá a teda spôsobilá na právne úkony.
 4. Členstvo v Bielej rade vzniká zvolením do príslušnej funkcie a zaniká odstúpením, odvolaním alebo skončením funkčného obdobia. Súčasná Biela rada bola zvolená spôsobom obvyklým, Senátom ktorý schválil tieto Stanovy.
 5. V prípade odvolania alebo odstúpenia celej Bielej rady sú dotyční povinní vymenovať svojich dočasných nástupcov, ktorých pôsobenie vo funkciách končí riadnym zvolením novej Bielej rady.
 6. Jednotliví čenovia Bielej rady rozhodujú samostatne v záležitostiach, ktorými boli poverení Bielou radou alebo Senátom. Najneskôr do 10 kalendárnych dní od takéhoto rozhodnutia sú povinní upovedomiť Senát ST o svojom rozhodnutí.
 7. Do pôsobnosti Bielej rady patrí rozhodovať o:
  1. Výške členského príspevku.
  2. Rozpočte ST.
  3. Ďalších záležitostiach, ktoré jej Senát svojím rozhodnutím priamo vyhradí.
 8. Biela rada je povinná:
  1. Najneskôr do 10 kalendárnych dní od prijatia registračného formolára rozhodnúť o prijatí alebo neprijatí záujemcu o členstvo v ST.
  2. Najneskôr do 10 kalendárnych dní od rozhodnutia o prijatí alebo neprijatí záujemcu o členstvo v ST upovedomiť záujemcu o svojom rozhodnutí.
  3. Najneskôr do 10 kalendárnych dní od akéhokoľvek rozhodnutia upovedomiť Senát ST o svojom rozhodnutí.
  4. Dozerať na naplnenie a dodržiavanie svojich rozhodnutí a rozhodnutí Senátu ST.
Hlava Bielej rady

 1. Hlava Bielej rady je štatutárnym zástupcom ST.
 2. Hlava Bielej rady predsedá Senátu a Bielej rade, ktorej je členom.
 3. Funkcia Hlavy Bielej rady je nezlučiteľná s ostatnými funkciami v Bielej rade.
 4. Hlava Bielej rady je volená spomedzi členov Senátu ST na funkčné obdobie trvajúce jeden rok.
 5. Pôsobenie vo funkcii končí odstúpením, odvolaním alebo skončením funkčného obdobia.
 6. V prípade odstúpenia Hlavy Bielej rady je dotyčný povinný dodať Senátu písomné odstúpenie a ihneď vymenovať svojho dočasného nástupcu, ktorého pôsobenie vo funkcii sa skončí riadnym zvolením novej Hlavy Bielej rady.
 7. Návrh na odvolanie Hlavy Bielej rady môže podať ktorýkoľvek člen Senátu. Hlava Bielej rady je odvolaná, ak je návrh prijatý Senátom, a to dvojtretinovou väčšinou všetkých členov Senátu.
 8. V prípade odvolania Hlavy Bielej rady je Senát povinný ihneď vymenovať jej dočasného nástupcu, ktorého pôsobenie vo funkcii sa skončí riadnym zvolením novej Hlavy Bielej rady.
 9. Hlava Bielej rady je povinná:
  1. Najmenej raz za rok vypracovať správu o činnosti Bielej rady a stave ST, predložiť ju Senátu a zverejniť ju dostupnými prostriedkami.
Herold

 1. Herold je členom Bielej rady. Považuje sa za oficiálneho zástupcu ST v regióne, v ktorom bol zvolený.
 2. Región (mesto, okres, kraj) má právo na vlastného Herolda, ak v danom regióne pôsobia aspoň štyria riadni členovia ST.
 3. Počet Heroldov je priamo úmerný potrebám ST.
 4. Región bez Herolda spadá pod najbližší región s Heroldom.
 5. Funkcia Herolda je nezlučiteľná s ostatnými funkciami v Bielej rade.
 6. Herold je volený spomedzi členov Senátu ST z daného regiónu.
 7. Pôsobenie vo funkcii končí odstúpením alebo odvolaním.
 8. V prípade odstúpenia Herolda je dotyčný povinný dodať Senátu písomné odstúpenie a ihneď vymenovať svojho dočasného nástupcu, ktorého pôsobenie vo funkcii sa skončí riadnym zvolením nového Herolda.
 9. Heroldovi môžu členovia z jeho regiónu vysloviť nedôveru a v hlasovaní ho môžu odvolať. Hlasovanie je platné ak sa vyjadria aspoň dve tretiny riadnych členov regiónu a za návrh sa vysloví nadpolovičná väčšina hlasujúcich. Ak si následne región nezvolí do dvoch týždňov nového Herolda, považuje sa za región bez Herolda.
 10. Návrh na odvolanie Herolda môže taktiež podať ktorýkoľvek člen Senátu nepatriaci do jeho regiónu. V tom prípade o odvolaní rozhoduje Senát.
 11. Herold je povinný:
  1. Spravovať jemu pridelený región.
  2. Zastrešovať vyhľadávanie a združovanie fanúšikov fantastiky.
  3. Napomáhať komunikácii členov svojho regiónu s vedením a ostatnými regiónmi.
  4. Organizovať stretnutia členov vo svojom regióne, a to minimálne raz za tri mesiace.
  5. Pravidelne informovať členov regiónu o dianí v ST, činnosti Bielej rady a Senátu a oboznamovať ich s obsahom uznesení a stanovísk Bielej rady a Senátu.
 12. Herold sa za svoju činnosť v Bielej rade zodpovedá členom regiónu, za ktorý je zvolený.
Strážca pokladu (Pokladník)

 1. Strážca pokladu je členom Bielej rady.
 2. Funkcia Strážcu pokladu je nezlučiteľná s ostatnými funkciami v Bielej rade.
 3. Strážca pokladu je volený spomedzi členov Senátu ST.
 4. Pôsobenie vo funkcii končí odstúpením alebo odvolaním.
 5. V prípade odstúpenia Strážcu pokladu je dotyčný povinný dodať Senátu písomné odstúpenie a ihneď vymenovať svojho dočasného nástupcu, ktorého pôsobenie vo funkcii sa skončí riadnym zvolením nového Strážcu pokladu.
 6. Návrh na odvolanie Strážcu pokladu môže podať ktorýkoľvek člen Senátu. Strážca pokladu je odvolaný, ak je návrh prijatý Senátom.
 7. V prípade odvolania Strážcu pokladu je Senát povinný ihneď vymenovať jeho dočasného nástupcu, ktorého pôsobenie vo funkcii sa skončí riadnym zvolením nového Strážcu pokladu.
 8. Strážca pokladu nakladá s financiami ST, je hlavným disponentom účtu ST. Na tento účet vkladá členské príspevky, ktoré mu boli odovzdané, ako aj všetky ostatné financie ST ktoré mu boli zverené.
 9. Strážca pokladu je povinný:
  1. Mať prehľad o stave financií ST.
  2. Byť schopný najneskôr do 30 dní od požiadania Senátom alebo niektorým členom Bielej rady vydokladovať finančné hospodárenie ST.
  3. Informovať Členov ST 30 dní pred termínom vypršania platnosti ich Členského príspevku o tejto skutočnosti.

Bod VI.
Hospodárenie Spoločenstva Tolkiena, združenia fantastiky

 1. Náklady spojené s činnosťou ST sú hradené z členských príspevkov, sponzorských darov, príspevkov orgánov samosprávy, z úrokov z vkladových účtov, z príjmov z reklamy, štátnych dotácií, prípadne z príjmov z doplnkovej činnosti.
 2. ST hospodári podľa výšky rozpočtu a uváženia Bielej rady. V prípade, že dôjde k nakladaniu s čiastkami vyššími ako 3 násobok členského príspevku, má Biela rada povinnosť informovať Senát a to 7 dní vopred, alebo najskôr ako to je možné, najmenej však 3 dni vopred. Senát môže hlasovaním takéto použitie financií ST zamietnuť.
 3. S majetkom ST nakladá Biela rada prostredníctvom Strážcu pokladu. Ten je povinný predložiť Správu o hospodárení s prostriedkami ST na každom zasadaní Senátu.
 4. Strážca pokladu je na žiadosť Bielej rady alebo Senátu povinný predložiť Správu o hospodárení s prostriedkami ST aj mimo zasadnutia Senátu, a to do 30 kalendárnych dní od žiadosti.
 5. Členovia ST svojím majetkom nezodpovedajú za záväzky ST.
 6. Ku splneniu niektorých úloh môže ST najímať zamestnancov a uzatvárať dohody o vykonaní práce. V týchto pracovnoprávnych vzťahoch zastupuje ST Hlava Bielej Rady, alebo Bielou radou poverená a splnomocnená osoba.
 7. Logo ST je majetkom ST a vzťahujú sa na neho všetky autorské práva.
 8. Diela, vytvorené pre ST členmi ST počas trvania ich členstva, sú majetkom ST, pokiaľ nie je písomne dohodnuté inak. Majetkom ST ostávajú aj po ukončení členstva ich autora v ST. V prípade ukončenia činnosti ST sa tieto diela stávajú majetkom ich autorov.

Bod VII.
Ukončenie činnosti Spoločenstva Tolkiena, združenia fantastiky

 1. Spoločenstvo Tolkiena, združenie fantastiky by nemalo ukončiť svoju činnosť až do úplného návratu Stredozeme. Ak ST ukončí svoju činnosť skôr, hrozí návrat všednej reality a zánik blahodarnej fantastiky na povrchu zemskom.
 2. Po tejto udalosti je bude zvolaný Senát, aby v likvidačnom zasadnutí rozhodol o vysporiadaní majetku a ukončení činnosti ST.

Tieto stanovy (číslo spisu: VVS/1-900/90-23159-2) boli schválené Senátom dňa 10. mája 2008.
Týmito stanovami sa nahrádzajú stanovy registrované dňa 13.12.2005 (číslo spisu: VVS/1-900/90-23159-1).
Dodatok č.1 (číslo spisu: VVS/1-900/90-23159-3) bol schválený Senátom dňa 10. mája 2015.

Stanovy (PDF)
Dodatok č.1 (PDF)


 
 
 

www.TOLKIEN.sk

Vitajte na stránkach občianskeho združenia Spoločenstvo Tolkiena, združenie fantastiky. Nájdete tu mnohé zaujímavé informácie zo sveta profesora J.R.R. Tolkiena, ale aj zo sveta mnohých iných fantasy a sci-fi diel.


 

 

Partneri

SlavCon Angrenost Ramgad SciFi-Guide.net Fantazeen Fantasy podľa skutočnosti LARP klub Košice o.z.
 

Login:

Heslo: